WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMO Hulpverlening

De WMO is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, opdat eenieder zelfredzaam kan blijven. De WMO is er ook voor mensen die ondersteuning nodig hebben om te participeren en te integreren in onze samenleving. Deze laatste mensen vallen in het bijzonder onder onze doelgroep. De nadruk ligt minder op het verstrekken van voorzieningen, maar meer op het versterken van zelfredzaamheid, integratie en participatie.

Gemeenten zijn op zoek naar manieren waarop zij hun burgers het beste kunnen faciliteren en vraagt hierbij een actieve rol van de burgers zelf. Veel nadruk wordt daarbij gelegd op de eigen verantwoordelijkheid.

In de praktijk blijkt echter, dat niet alle groepen in staat zijn om voldoende voor hun eigen belangen en behoeften op te komen en voor zichzelf ondersteuning in het eigen netwerk kunnen organiseren.

Sociale groepen kunnen verschillen in hun bekendheid met voorzieningen en informatiebehoefte of in hun vermogen om de eigen situatie en beperkingen uit te leggen.

Het is belangrijk dat gemeenten er zorg voor dragen dat WMO-voorzieningen voor iedereen in gelijke mate toegankelijk zijn, zodat ook de zelfredzaamheid, integratie en participatie van kwetsbare groepen burgers gestimuleerd worden.

TalenTonen voert de opdrachten van verschillende gemeenten uit en wijst de weg een plekje te vinden in onze samenleving. Daarbij stimuleert zij zelfredzaamheid, integratie en participatie van vluchtelingen en migranten.

Een voorbeeld uit de praktijk 
Een emigrant, laten we haar mevrouw X noemen, komt te wonen in een wijk van de gemeente Utrecht. Ze kreeg huisvesting toegewezen en kwam in eerste instantie te wonen op de eerste verdieping van een flat. Dat gaf al snel problemen! Het gewicht van mevrouw X stond trappenlopen slecht toe. Mevrouw X voelde zicht steeds ongelukkiger worden en kreeg steeds meer moeite zich in Nederland aan te passen.

Via een Buurtteam van de gemeente Utrecht kwam TalenTonen in beeld. TalenTonen ging met mevrouw X in haar eigen taal aan de slag en erkende haar problemen. Gezamenlijk werd naar oplossingen gezocht. Doelen werden daarbij gesteld. Onze hulpbegeleider zette zich in voor een eengezinshuis, vroeg subsidie aan voor de inrichting hiervan en regelde een scootmobiel. Imniddels bezoekt mevrouw X wekelijks  koffieochtenden voor ouderen en helpt  daar waar mogelijk (koffie schenken, boodschappen doen e.d.). Dankzij onze inzet kreeg mevrouw X meer structuur en blijdschap in haar leven; zij kreeg weer de wil zich aan te passen in Nederland. De gestelde doelen zijn bereikt!

De hulpverlening is inmiddels door TalenTonen afgerond, maar zo nu en dan wordt nog contact gezocht met mevrouw X om te informeren hoe het met haar gaat.

Mevrouw X is weer overgedragen aan het Buurtteam!
In 2017 blijkt dat er steeds meer en meer expertise nodig is om deelnemers te begeleiden. Aan begeleiders worden terecht steeds hogere eisen gesteld. 

De werkwijze van TalenTonen is als volgt :

  • Na de hulpmelding/hulpvraag, veelal door een gemeente of daaraan gelieerde organisaties (opdrachtgever), maakt TalenTonen kennis met de toekomstige deelnemer(s).
  • Als TalenTonen de opdracht aanneemt, vindt er meestal thuis een intakegesprek plaats met de coördinator en de begeleider.             TalenTonen doet dit bij voorkeur graag thuis om een betere indruk van de problematiek te krijgen. Het gesprek vindt meestal plaats in de eigen taal.
  • Na dit gesprek wordt er een begeleidingsplan gemaakt.
  • In dit begeleidingsplan staat omschreven welke soort hulp, de periode, waar en hoeveel tijd aan de deelnemer besteed kan worden.
  • In een actieplan wordt de voortgang en/of stagnatie bijgehouden. Dit plan is beschikbaar voor de opdrachtgever en de deelnemer.
  • De voortgang en/of stagnatie wordt besproken met de contactpersonen van de opdrachtgever.
  • De werkwijze is resultaatgericht en vindt grotendeels plaats in de eigen taal van de deelnemer(s).

Bovenstaande werkwijze is de basis van onze hulpverlening. Iedere deelnemer is anders en moet op een adequate manier begeleid worden. Dat is de aanpak van TalenTonen. Er wordt dus naar maatwerk gestreefd!

Hulpverlening aan de hand van Deugdethiek

Een onderdeel van onze hulpverlening is werken met de Deugdethiek.

Wat is een deugd?

Volgens Aristoteles, de vader van de deugden, is een deugd een verworven, duurzame en specifieke houding of innerlijke gesteldheid om te doen wat goed is.

Waarom werken met deugden?

TalenTonen heeft in samenwerking met de universiteit van Nijmegen een eigen Deugdethiek ontwikkeld. De deugdenethiek is bedoeld voor deelnemers, die hun eigen dilemma nog moeten leren kennen. Eigenlijk is het, “het gereedschap” om samen te zoeken naar mogelijkheden en aangepaste oplossingen te vinden voor een eigen persoonlijke ontwikkeling. Maatwerk dus!

Met welke deugden werkt TalenTonen?

Het werken met deugden is maatwerk. Voor iedere deelnemer is dan ook een andere deugd van toepassing.

Van onderstaande 25 deugden heeft TalenTonen kaarten laten maken. De begeleider werkt aan de hand van deze kaarten.

Naastenliefde, Doelgerichtheid, Samenwerking, Inzet, Gratie, Moed, Eerlijkheid, Vreedzaamheid, Onthechting, Vreugde, Geduld, Betrokkenheid, Dienstbaarheid, Vertrouwen, Hoop, Doorzettingsvermogen, Kracht, Inlevingsvermogen, Inzicht, Wijsheid, Optimisme, Liefde, Vergevingsgezindheid, Dankbaarheid en Rechtvaardigheid

Deugden TalenTonen

Wij bouwen aan kwaliteit en kwantiteit om onze deskundigheid te blijven vergroten. Dit door onder andere inzet van de methodiek deugdethiek.
Dat betekent ook dat we meer aansluiting zoeken bij migranten en vluchtelingen en meer professionals inzetten met diverse disciplines. TalenTonen  richt zich op het opbouwen van samenwerkingsverbanden en intensiveren van bestaande contacten.

Training werknemers

Bij TalenTonen zijn er veel nieuwe collega’s bij gekomen. De maand oktober is gebruikt om alle bij TalenTonen werkzame begeleiders te trainen met deugden te werken. Met ingang van november gaan we 1 keer per maand deze training volgen. Het is belangrijk om aan de hand van de deugden het inzicht van de deelnemers te vergroten en hun eigen visie te ontwikkelen, gericht op de toekomst.

Iedere deelnemer is anders en moet op een adequate en passende manier worden begeleid. Dat is de aanpak van TalenTonen!

Inmiddels zijn er deugden in het Arabisch en in het Farsi vertaald.

Waarom kiezen voor begeleiding door TalenTonen?

TalenTonen biedt migranten en vluchtelingen die nog niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving individuele begeleiding in hun eigen taal. Wij doen dit thuis bij mensen in hun eigen omgeving. Waar de hulpverlening stopt bij een dorpsteam, een wijkteam of een stadsteam dan komt TalenTonen in beeld voor extra begeleiding door aan te sluiten bij de hulpvraag en tevens maatwerk te bieden. Wij bieden maatwerk in taal en cultuur. De professionals van TalenTonen spreken vaak meerdere talen naast het Nederlands en hebben kennis van diverse culturele achtergronden binnen het gezinssysteem. Daarnaast beschikt TalenTonen ook over meerdere tolk-begeleiders, zodat de aanpak effectiever wordt. Iedereen uit zich nu eenmaal makkelijker in zijn eigen taal. De professionals van TalenTonen geven deelnemers handvatten om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze regie over hun eigen leven krijgen.TalenTonen gaat hierbij uit van de kracht en mogelijkheden van de deelnemers.        TalenTonen blijft zich ontwikkelen en professionaliseren.

Wat doen we dan?

Wij bouwen aan kwaliteit en kwantiteit om onze deskundigheid te blijven vergroten. Dit door onder andere inzet van de methodiek deugdethiek.
Dat betekent ook dat we meer aansluiting zoeken bij migranten en vluchtelingen en meer professionals inzetten met diverse disciplines. TalenTonen  richt zich op het opbouwen van samenwerkingsverbanden en intensiveren van bestaande contacten. 

Training werknemers

Door de gemeente Hilversum werd TalenTonen uitgenodigd om mee te doen aan een training die werd gegeven over Tegengaan Radicalisering. De cursus werd gegeven door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR).
De training was gericht op inzicht te verkrijgen in het proces radicalisering, het herkennen en duiden van signalen en informatiedeling met partners. 

In het kader van professionalisering werd aan deze training deelgenomen door twee begeleiders van TalenTonen.

Hieronder het verslag van onze begeleiders:
“De betekenis van het woord radicalisering betekent terug gaan naar de bron. Door de media wordt tegenwoordig echter een andere kleur aan het woord gegeven en een extreme richting met handelingen vanuit een bepaalde visie mee bedoeld. 

Mensen in de wijk, die sterk bezig zijn met geloof en daarbij uit willen gaan van een andere aanpak dan andere mensen. Dat kan de verkeerde kant op gaan in extreme vorm.Het is van belang dat te signaleren indien iemand zich gaat isoleren, zich in afzondering met het verwezenlijken van andere idealen wil bezig houden en vervolgens zich gaat contact gaat zoeken met extreme groeperingen zoals extremisten of jihadisten. 

Zij gaan dan ook meer handelen naar de levenswijze van dat pad. Zij breiden hun sterk verankerde idee verder uit.En voorbeeld is een meisje met een vrije opvoeding, dat niet praktiserend is met het geloof en waarbij beide ouders werken. Zij ziet een film met een soldaat en het idealisme daarin om mensen te helpen spreekt haar aan. Deze andere groepen in de film zijn extreem in ogen van de hele wereld.

Het doel van deze groeperingen is de vijand te kunnen verslaan.Welke stappen zijn er, zodat je dit kan herkennen? Met name de  omslagpunten! Als voorbeeld werd genoemd een jongen met een baardje hoeft niet geradicaliseerd te zijn. Een baardje mag geen maatstaf te zijn. Hierbij moeten hulpverleners uitkijken.Het is altijd van belang voorzichtig te zijn en niet te snel conclusies te trekken”.

Onze  begeleiders hebben deze training als zeer leerzaam ervaren. Er werden handvatten aangereikt die zeker in de praktijk toegepast kunnen worden.

Doe de mee aan ons online klanttevredenheidsonderzoek

start onderzoek

Meer over ons lees je in de Talentonen folder

Folders kunt u ook opvragen via: Bureauzaken@TalenTonen.nl